JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED

 

 

 

 

ARENGUKAVA

 

2021 – 2023

 

 

 

 

 

 

JÕGEVA VALD

 

 

SISUKORD

SISSEJUHATUS. 3

1.     JÕGEVA ALEVIKU LASTEAIA AJALUGU JA HETKESEIS. 3

2.     ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ.. 6

3.     RESSURSSIDE JUHTIMINE. 7

4. ARENGUKAVA VALDKONDLIKUD EESMÄRGID.. 8

4.1        Strateegiline juhtimine. 8

4.2        Õppe- ja kasvatustöö. 8

4.3        Peronalijuhtimine. 9

4.4        Ressursside juhtimine. 9

4.5        Koostöö huvigruppidega. 10

5. ARENGUKAVA  2018-2020 ANALÜÜS. 11

6.     JÕGEVA ALEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2021-2024. 11

7.     ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD.. 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS

 

Jõgeva Aleviku Lasteaia arengukava on dokument, mis on koostatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ alusel ning sisaldab lasteaia arenduse põhisuundi ja -valdkondi, tegevuskava aastateks 2021 – 2023 ning arengukava uuendamise korda. Arengukava tulemuste hindamine kajastub sisehindamise aruandes, kus hinnatakse eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste tulemuslikkust. Parendamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra analüüsi põhjal selguvad prioriteetsed parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on omakorda sisendiks arengukavale.

 

Jõgeva Aleviku Lasteaia kontaktandmed

Aamisepa 6, Jõgeva alevik, Jõgeva vald, 48309

Jõgeva Vallavalitsus

Telefon: 7722798

e-post: alevikulasteaed@gmail.com

koduleht: alevikulasteaed.edu.ee

registrikood: 75003708

 

1.    JÕGEVA ALEVIKU LASTEAIA AJALUGU JA HETKESEIS

 

Lasteaed on 13. jaanuariks 2021a. Jõgeva Alevikus tegutsenud 71 aastat. Jõgeva Alevikus avati esimene lasteaed 1950. aastal endises kontorimajas. Jõgeva Sordiaretusjaama (praeguse Eesti Taimekasvatuse Instituudi) tollane direktor Mihkel Pill andis lasteaia asutamise jaoks kontori teise korruse kaks tuba ja rõdu. 1955. aastal valmis kahekorruseline maja senisest lasteaiast lõuna pool üle jõe. Ka selles majas oli üks rühm lapsi, nimekirja kuulus 20 kasvandikku. Lasteaia viimane kolimine toimus 13. jaanuaril 1965 praegusesse hoonesse, mis on ehitatud 1963 – 1964a. spetsiaalselt lasteaia tarbeks, projektijärgne laste arv  oli 50, tegutsevaid rühmi kaks.

Praeguses lasteaias tegutseb kaks rühma-  sõimerühm ja liitrühm kokku kolmekümne ühe lapsega. Töötajaid on kokku üksteist.  Õppetöö  toimub eesti keeles. Lasteaial on oma laul ja logo.

Lasteaia eripäraks on looduslähedus ja koostöö Eesti Taimekasvatuse Instituudiga.

Jõgeva Aleviku Lasteaed on õppe- ja kasvatusasutus, mille eesmärgiks on laste hoidmine, kasvatamine ja lastele alushariduse andmine.

 

LASTEAIA MISSIOON

 

Jõgeva Aleviku Lasteaed on eelkooliealistele lastele mõeldud hoidu ja alusharidust võimaldav asutus. Meie taotluseks on terved ja mitmekülgselt arenenud lapsed, kes märkavad kaaslast ja oskavad teistega arvestada. Valmistame lapsi ette kooliks ja edasiseks eluks.

 

 

LASTEAIA VISIOON

 

Kujuneda lasteasutuseks, millel on arendav mängu- ja tegevuskeskkond, hea meeskonnatöö, koostöö huvigruppidega ning kvalifitseeritud personal. Tahame olla lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kus on loodud tingimused kõigi laste arenguks sõltumata nende eripärast. Soovime kasvatada teotahtelisi, positiivselt meelestatud ja vastutustundlikke isiksusi.

 

LASTEAIA VÄÄRTUSED

 

Oleme sõbralikud, viisakad ja heatahtlikud laste, lapsevanemate ja kaastöötajate vastu, hindame töötajate aktiivsust ja omaalgatuslikkust. Väärtustame looduslähedust ja loovust, mängulisust, hoolivust ja lahkust. Peame tähtsaks koostööd lastevanematega, austame traditsioone, kuid oleme avatud uuendustele.

 

 

1.1   Lapsed

2020/2021 õppeaastal on laste arv kahes rühmas kokku 32.

Vanemas rühmas on laste vanus 4-7a. ja sõimerühmas 1,6- 3a.

 

1.2   Laste arvu prognoos

Tabel 1 Laste arvu prognoos

 

 

2020/2021

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Vanem rühm

17

18

18

17

18

Noorem rühm

14

14

14

14

14

 

1.3   Personal

 

Pedagoogiline personal on erialase kõrgharidusega. Õpetajaid on neli, koos liikumis- ja muusikaõpetajatega kuus inimest.  

Personali hulka kuuluvad ka kaks õpetaja abi. Kokk valmistab maitsvat toitu meie oma köögis.

Majahoidja ametikoht on  0,5.

Lasteaias on võimalik saada ka logopeedi teenust.

 

Tabel 2. Personali koosseis ametikohtade järgi 2020.a. oktoobri seisuga

 

Kooseis

Ametikohtade arv

direktor

1

kokk

1

õpetaja

4

muusikaõpetaja

0,25

liikumisõpetaja

0,25

õpetaja abi

2

majahoidja

0,5

personal kokku

9

 

 

Tabel 3. Personal vanuse järgi :

 

Personal

kokku

25 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 63

direktor

1

 

 

 

1

lasteaiaõpetaja

4

 

1

2

1

õpetaja abi

2

 

 

1

1

muusikaõpetaja

1

 

 

 

1

liikumisõpetaja

1

 

 

 

1

kokk

1

 

1

 

 

majahoidja

1

 

 

1

 

kokku

11

0

2

4

5

 

 

1.4   SWOT analüüs

 

Tugevused

 • Koostöö Eesti Taimekasvatuse Instituudiga- külastused kasvuhoonetesse, külve ja koristusi vaatama, traktoriparki.
 • Koostöö Jõgeva Põhikooliga- tutvumispäev kevadel.
 • Koostöö Jõgeva Linnaraamatukoguga- Jaana Koppel külastab juba kümme aastat igal emakeelepäeval lasteaeda ja jutustab lastele muinasjutte.
 • Sügisel külastab meid Päästeamet ja Piiri Hambaravi.
 • Koostöö kohalike tööandjatega- käime nende töid ja tegemisi vaatamas (Softcom, Valmeco).
 • Osaleme maakonna lasteaedade näitemängupäeval, valla lasteaedade laulu-ja spordipäevadel.
 • Teeme koostööd lapsevanematega teemanädalate läbiviimisel (näiteks tüdrukute nädalal  juuksurisalongi külastus, isadepäev koos isaga matkama või väljasõidule, lapsevanema poolt tehtava töö tutvustus).
 • Koostöö Sotsiaalkeskus Elukaarega- käime jõulukontserte andmas juba 11 aastat.
 • Koostöö uute laste vanematega- kevadised koosolekud, kus tutvustatakse lasteaeda, kodukorda ja päevakava, et sügisel oleks lapsel lihtsam lasteaiaga harjuda.
 • Majas on oma köök, kus valmivad maitsvad toidud.
 • Aktiivne ja õpihimuline personal.
 • Lasteaia positiivne kuvand kogukonnas.
 • Suur õueala.
 • Lapsed osalevad erinevates projektides (Balsnacki linnusõprade projekt, matkamäng, prügi sorteerimine, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu looduskeskuse ja Endla Looduskaitseala külastus jne.).

 

Nõrkused

 • Asfaldi kehv olukord õuealal.
 • Saali puudumine.
 • Lasteaia ruumid vajavad sanitaarremonti (viimane sanitaarremont 2000a.).
 • Puidust õuemänguvahendid on vananenud. 
 • Arvestades kõnepuudega laste suurt arvu on logopeedi teenus vähene.
 • Käitumishäiretega laste arvu kasv.

 

Parendustegevused

 • Asfaldi vahetus või parandamine.
 • Ruumide sanitaarremont.
 • Töötajate (eriti abipersonali) motivatsiooni tõstmine (palgatõus).
 • Logopeedi teenuse kättesaadavuse parandamine.
 • Õuemänguvahendite remont ja uuendamine.
 •  Lapsevanemate nõustamine ja koolitus.

 

2.    ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ

 

Jõgeva Aleviku Lasteaia õppe- ja  kasvatustegevuse põhieesmärgiks on laste arendamine, kooliks ettevalmistamine mängude ja õpitegevuste kaudu.

Igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse käigus tähtsustatakse kodukohta ja kodumaad, õpitakse tundma ja hoidma kodukoha vaatamisväärsusi ja loodust, väärtustatakse õuesõpet ning aktiivset looduses viibimist Õppe- ja kasvatustöö paremaks läbiviimiseks on vajalik regulaarselt uuendada õppevahendeid.

 

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid aastateks 2021-2023:

 

õ/a 2021-2022 Keskkonnahoid ja taaskasutus

Eesmärk: Laps mõistab keskkonnahoiu ja taaskasutuse vajalikkust.

 

õ/a 2022-2023 IKT teeb lapse nutikaks (väiksematel lastel lauamängud).

Eesmärk: Laps tunneb huvi hariduslike robotite vastu ning oskab läbi mängu rakendada lihtsamaid programmeerimise võtteid.

 

õ/a 2023-2024 Õuesõpe- väärtustame tervist

Eesmärk: Laps väärtustab enda tervist, käitub tervist hoidvalt, tunneb rõõmu aktiivsest liikumisest.

 

3.    RESSURSSIDE JUHTIMINE

 

3.1  Eelarve

Jõgeva Aleviku Lasteaias on Jõgeva Vallavalitsuse poolt kinnitatud eelarve.

Lasteaia rahastamine toimub:

1. Jõgeva valla eelarvelistest vahenditest;

2. Lastevanemate poolt makstavast kohamaksust ja toidurahast;

3. Riigieelarve vahenditest.

4. Projektitoetustest ja annetustest

 

3.2 Materiaalne baas

 1. 2017a. suvel ehitati uus piirdeaed, millega suurenes maa-ala.
 2. Maa-ala haljastamisel on kasutatud puid, põõsaid, mänguväljak vajab täiendamist ja uuendamist.
 3. Mänguväljaku pinnakatteks on muru ja kõvakate. Kõvakate (asfalt) on konarlik ja vajaks uuendamist.
 4. 2020 suvel ehitati uued õuepaviljonid.
 5. Maja on soojustatud. Ruumid vajavad sanitaarremonti.

 

3.3 Infotehnoloogia hetkeseis

Lasteaias on kolm arvutit (direktoril on üks ja neljale õpetajale kasutamiseks kaks). Kaks neist on 3-5 aastat vanad ja direktoril on kasutatud arvuti. Lasteaias on kaks printerit, neist üks kaasaegne. Metoodiliste materjalide paljundamiseks on paljundusaparaat, mis vajab uuendamist. On olemas projektor, televiisor, fotoaparaat.

 

3.4  Koostöö huvigruppidega

Aktiivne on olnud koostöö Eesti Taimekasvatuse Instituudiga, kus käime lastega põllutöid vaatamas. Nemad varustavad ka lasteaeda kartulitega. Koostööd tehakse ka teiste valla lasteaedadega, koolidega, vanematega, Päästeametiga, Piiri Hambaraviga ja Sotsiaalkeskusega Elukaar.

 

3.5  Turvalisus

 

Lasteaia õueala on piiratud 1,8 m kõrguse keevispaneelaiaga. Väravad on ülevalt riividega suletavad ja öösel lukustatud. Transporditee on laste mänguväljakust eraldatud aiaga. Atraktsioonide alused on kaetud liivaga. Majas on automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteem (ATS) ja valvesüsteem,  hooldatud ja kontrollitud tulekustutid. Koridori seinal on evakuatsiooniplaanid. Mõlema rühma varuväljapääs on võtmeta avatavate lukkudega. Pistikud on varustatud pistikukaitsetega. Sise- ja väliskeskkonna riskianalüüs viiakse läbi üks kord aastas (kevadel). Lasteaial on olemas kriisiolukorras tegutsemise plaan. Lasterühma saatja ja lapsed kannavad helkurveste väljaspool lasteaeda liikudes. Tulekahju korral tegutsemise õppus viiakse läbi kord aastas. Esmaabi koolitus personalile toimub iga kolme aasta tagant. Päästeamet korraldab „Tulest targem!” õppusi. Lastel on kohustus kanda jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit.

 

4. ARENGUKAVA VALDKONDLIKUD EESMÄRGID

 

4.1  Strateegiline juhtimine

Eesmärgid

1. Regulaarsete rahuloluküsitluste läbiviimine ja parenduste tegemine.

 

 

Tugevused

Parendustegevused

 

• Arengustrateegia koostamisel lähtutakse sisehindamise tulemustest. Planeerimine haarab nii pikaajalisi kui ka lähemaid eesmärke.

• Lasteaia majandamine on planeeritud ja analüüsitud ning toetab õppe- ja kasvatustööd.

• Lasteaia õpi- ja töökeskkonda hinnatakse ja see vastab tööohutuse normidele.

•Lasteaias on välja töötatud sisehindamissüsteem, millesse on kaasatud kõik lasteaia olulised huvigrupid.

• Lasteaia direktoril on kollektiivis innustav, toetav, koostööle suunav ja koostööd tegev ning julgustav roll.

• Õppeasutusel on määratletud ja sõnastatud lasteaia põhiväärtused.

• Lasteaia toit valmistatakse kohapeal. See on tervislik- söögiaegade vahel ja näitemängu hommikutel pakutakse puu- ja köögivilju.

 

•Olemasoleva sisehindamissüsteemi rakendamisel selle mõjusust perioodiliselt üle vaadata ja hinnata, et määratleda õppeasutuse tegevusi erinevates valdkondades ning saavutada tulemuslikkuse hindamise selgust.

 • Abipersonali palgatõusule vallavalitsuse tähelepanu juhtimine. 

 

 

 

4.2  Õppe- ja kasvatustöö

 

Tugevused

Parendustegevused

 • Liitutud on „Kiusamise vastase“ projektiga.
 • Sõimerühma loomisega seotud muutused õppekavas.
 • Õppe- ja kasvatustöös on rakendatud lapsest lähtuvat planeerimist.
 • Huvitegevused ja väljasõidud mitmekesistavad ning toetavad õppe- ja kasvatustööd.
 • Õppe- ja kasvatustööd ja laste arengut analüüsitakse süsteemselt, kasutades selleks erinevaid hindamismeetodeid, rakendatud on individuaalne töö lastega.
 • Õpikeskkond on arendav ja esteetiline.
 • Traditsioonide hoidmine ja uute loomine.
 • Saali ehitus. Laste tervislike harjumuste kujundamine on raskendatud saali puudumise tõttu.
  • Osalise koormusega töötavate muusika ja liikumisõpetajate töögraafikute sobitamine keeruline.
  • Süstemaatiline täiendav tegelemine lastega, kellel on käitumis ja õppimisprobleemid.

 

4.3  Peronalijuhtimine

Eesmärgid:

 1. Võimaldada õpetajatele kvalifikatsiooni- ja tasemekoolitusi vastavalt koolitusplaanile.
 2. Korraldada toiduhügieenikoolitus õpetaja abidele.
 3. Korraldada tuleohutuse ja keskkonnahoiu, ITK koolitus kogu meeskonnale.

 

Tugevused

Parendustegevus

 • Lasteaed analüüsib erinevaid personaliga seotud näitajaid.
 • Töötajatel on asutusesisene karjääri võimalus, mitu õpetaja abi on õppinud ja saanud õpetajaks.
 • Abipersonalil on pedagoogilised algteadmised.
 • Kõik ametikohad on täidetud. Töövahendid ja keskkond toetavad tulemusliku töö tegemist.
 • Kaks õpetajat on esitatud maakondlikule aasta õpetaja konkursile.
 • Personali sisekoolitused (esmaabikoolitus). 
 • Õpetaja eneseanalüüsi toetamine.
 • Logopeedi töötundide arvu suurendamine.
 • Logopeedi ametikoht lisada lasteaia koosseisu- praegu lepinguline. Ravi saab 18-20 last 31-st.
 • Abipersonali töötasu suurendamine.

 

4.4  Ressursside juhtimine

Eesmärgid:

 1. Kaasajastada lasteaia ruumid ja õppekeskkond.

 

Tugevused

Parendustegevused

• Lasteaia eelarvet kontrollitakse ja hoitakse tasakaalus.

•Rakendatakse kokkuhoidvat ja keskkonnahoidlikku majandamise strateegiat.

• Materiaal-tehnilise baasi arendamine on eesmärgistatud ja seotud õpikeskkonna

arendamisega.

•Lasteaed sai 2020a. uued õuepaviljonid.

 • Meil on oma murutraktor. Oma koduleht.
 • Õppevahendite täiendav soetamine lähtuvalt 2020 – 2023 arengukava põhisuundadest.
 • Pedagoogilise kirjanduse valiku laiendamine lähtuvalt käesoleva arengukava põhisuundadest.
 
 • Uus katel. Katel on üle 10 a. vana.
 • Uuenenud mänguväljak. Mänguväljak rajatud 2007a. Puitosad 13-14a. vanad.
 • Uus asfalt. Asfalt auklik.
 • Pandus puudub, selle valamine majale.

 

4.5  Koostöö huvigruppidega

Eesmärgid:

1. Tagada arenguvestlused kõigi vanematega ja lapsevanemate nõustamine.

2. Teha koostööd laste kooliminekul Jõgeva  linna koolidega.

3. Jätkata koostööd Taimekasvatuse Instituudiga.

4. Toetada hoolekogu aktiivset osalemist lasteaia arendamisel ning õppe- ja kasvatustöös.

5. Teha koostööd lastekaitsetöötaja ja Rajaleidja keskusega.

 

Tugevused

Parendustegevused

 

 • Sõimerühma loomine vähendas laste arvu nooremas liitrühmas.
 • Lasteaed on määratlenud olulised huvigrupid. Nendega koostöö on planeeritud.
 • Lasteaed teeb koostööd piirkondlike haridusasutustega, Piiri Hambaraviga,  Jõgeva Linnaraamatukoguga emakeelepäevade läbiviimisel 10 aastat, Sotsiaalkeskusega Elukaar 11 aastat,  varjupaigaga (MTÜ Paita mind).
 • Lasteaial on koduleht ja suletud FB konto, mis vaid vanematele nähtav, kus kiirelt edastatakse päevasündmusi ja pilte, vajalikku infot.  
 • Vanemate teavitustöö kodusel kooliks ettevalmistusel. Lapsevanemad loodavad kooliks ettevalmistamisel liigselt lasteaiale.

 

 • Rakendada tagasisidesüsteem laste koolis hakkamasaamise kohta.
 • Viia läbi koolitusi lastevanemate nõustamiseks.
 • Jõgeva valla ja Rajaleidja spetsialistidega koostöö tõhustamine.

 

 

5. ARENGUKAVA  2018-2020 ANALÜÜS

 

Õppe- ja kasvatustöös oli tähelepanu pööratud õuesõppe ja liikumise, töökasvatuse ja väärtuste õpetamise temaatikale.

 

Õppeaasta 2018-2019.

Õppeaasta teema oli õuesõpe.

Õppeaasta avaüritusel õpetasid Malviina ja Buratino looduslike materjalidega arvutama, viidi läbi neli spordipäeva, nende hulgas ühine spordipäev lasteaed Karikakra lasteaiaga Jõgeva aleviku staadionil. Isadepäeval käidi Avinurmes meisterdamas ja emadepäeval emadega V-spaas ujumas. Osaleti Balsnacki linnusõprade projektis (pääsesime finaali) ja võideti matkamäng.

 

Õppeaasta 2019/2020.

Õppeaasta teema töökasvatus.

Aasta teemat kasutati kõikidel üritustel. Õppeaasta avaüritusel õpetasid tegelased Jussike ja Sügis, et enne lõbutseda ei saa kui kõik tööd on tehtud.

Viidi läbi kolm spordipäeva, nende hulgas ühine spordipäev Palamuse lasteaias. Isadepäeval käidi Ahhaa keskuses ja emadepäeval emadega seiklusrajal. Esineti kontserdiga sotsiaalkeskuses Elukaar. Tähistati lasteaia 70. juubelit. Lisaks viidi läbi värvide nädal, looma-aasta vastuvõtt näidendiga, tüdrukute nädal. Munade pühal toimus kompositsioonide näitus ja töötajad esitasid näidendi lastele. Toimus ka nõidade pidu, kus kõik töötajad ning lapsed olid nõiad. Osaleti Balsnacki linnusõprade projektis.

 

Õppeaasta 2020/2021.

Õppeaasta teema väärtuskasvatus.

Sel õppeaastal kogusime varjupaigale annetusi heategevusliku laada raames, kus lapsed müüsid hoidiseid, mänguasju ja küpsetisi. Külas käis ratastooli kasutaja, pimedate esindaja ja külastati vanadekodu.

 

 1. JÕGEVA ALEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2021-2024
  1.  Eestvedamine ja strateegiline juhtimine

 

Tegevused

2021

2022

2023

2024

Vastutajad

 

 

 

 

 

 

Arengukava täiendamine ja muutmine. 

x

x

x

x

direktor, personal, pedagoogiline nõukogu, hoolekogu 

Sisehindamisalase dokumentatsiooni pidamine, küsitluste täitmine. 

x

x

x

x

direktor, personal, pedagoogiline nõukogu, hoolekogu

Töötajate toetamine ja kaasamine otsuste tegemisse.

x

x

x

x

direktor

Tuleohutusaruande esitamine.

x

x

x

x

direktor

Riskianalüüsi esitamine.

x

x

x

x

direktor

Abipersonali töötasude suurendamine koostöös Jõgeva vallavalitsusega.

x

x

x

x

direktor

Tegevuskava koostamine ja täiendamine (mai-juuni). 

x

x

x

x

direktor

Sisehindamise aruande esitamine 2022. ja 2024. a

 

x

 

 

direktor

Koolitusplaani, eelarve koostamine juulis.

x

 

x

x

x

hoolekogu esimees, direktor 

 

 

 

6.2 Õppe- ja kasvatusprotsess (lapse areng, õppekava, õppekorraldus ja meetodid, väärtused ja eetika)

 

Tegevused

2021

2022

2023

2024

Vastutajad

Lasteaia õppekava täiendamine. 

x

x

x

x

direktor, hoolekogu, õpetajad, pedagoogiline nõukogu 

Arenguvestluste süsteemi täiustamine, laste arengu analüüs mai. 

x

x

x

x

direktor, õpetajad

Erivajadustega lastele individuaalsete arengukavade koostamine.

x

x

x

x

logopeed, rühmaõpetaja,  direktor 

Looduse tutvustamisele täiendava tähelepanu asetamine.

x

x

x

x

õpetajad

Keskkonnahoiule ja taaskasutusele täiendava tähelepanu pööramine. 

x

x

 

 

õpetajad 

ITK-le täiendava tähelepanu pööramine.

 

x

x

 

õpetajad 

Lastele väljasõitude organiseerimine praktiliste kogemuste omandamiseks. 

x

x

x

x

õpetajad, direktor 

Liikluskasvatusalase töö täiustamine 

x

x

x

x

õpetajad

 

 

Erivajadusega lastele abi võimaldamine.

x

x

x

x

direktor, õpetajad, logopeed

Spordipäevade läbiviimine.

x

x

x

x

liikumisõpetaja

Mänguasjade valikul lähtumine rühma iseärasustest ja laste vanusest.  

x

x

x

x

õpetajad, direktor 

Tegevuste läbiviimine looduses, õuesõppe mahu suurendamine 

x

x

x

x

direktor, õpetajad

 

Õpetajate poolt alternatiivsete võimaluste kasutamine tegevuste läbiviimiseks.

x

x

x

x

õpetajad 

Projektides osalemise kaudu lisavõimaluste loomine ühisüritusteks. 

x

x

x

x

direktor

Koolivalmiduse hindamissüsteemi täiustamine, koolivalmiduskaartide täitmine.

x

x

x

x

direktor, logopeed, õpetajad

Lapsevanematega arenguvestluste täiendamine, koolivalmiduse selgitamine ja tagasiside andmine lapsevanematele.

x

x

x

x

õpetajad

Tervise edendamise päevade korraldamine (tervisepäev, südamenädal).

x

x

x

x

Liikumisõpetaja, õpetajad

 

6.3  Personalijuhtimine

 

Tegevused

2021

2022

2023

2024

Vastutajad

Kvalifitseeritud personali olemasolu tagamine

x

x

x

x

direktor

Personali tuleohutus ja päästealane koolitus, tervisetõendid, toiduhügieenikoolitus.

x

x

x

x

direktor

Ametijuhendite ja sisekorra eeskirja uuendamine ja täiendamine.

 

 

 

x

 

direktor 

Õpetajate ITK alane koolitus.

x

x

x

x

direktor

Õpetajate esmaabi koolitus.

x

 

 

 

direktor

Ühised väljasõidud koolitusega kogu personalile.

x

x

x

x

direktor

Teiste lasteaedade ja teiste pedagoogide tegevuste külastamine. 

x

x

x

x

direktor

Personalijuhtimine (värbamine, kaasamine, toetamine).

x

x

x

x

direktor

Personali koolitusplaani perioodiline planeerimine tulenevalt enese- ja sisehindamise tulemustest.

x

x

x

x

direktor, personal, pedagoogiline nõukogu

Personali eneseanalüüs ja arenguvestlused kevadel.

 

x

 

x

direktor

Lasteaias info edastamiseks pedagoogiliste nõupidamiste organiseerimine pedagoogidele, abi- ja muu personalile, infotunnid. 

x

x

x

x

direktor

Õpetaja abide täiendkoolituse koordineerimine pedagoogika, psühholoogia valdkonnas.

 

x

x

x

x

direktor

Personali hindamine ja motiveerimine.

x

x

x

x

direktor

Osalemine maakondlikul hariduskonverentsil, õpetajate metoodikapäevadel. 

x

x

x

x

direktor

 

6.4  Ressursside juhtimine (eelarve, materiaal- tehniline.baas, inforessursid, keskkonnahoid ja säästmine)

 

Tegevused

2021

2022

2023

2024

Vastutajad

Ruumide renoveerimine.

x

 

 

 

direktor, KOV

Trimmerile trakside soetamine

x

 

 

 

direktor

Panduse valamine.

 

 

x

 

 direktor, KOV

Trepikodade, koridoride sanitaarremont.

x

 

 

 

direktor, KOV

Abiruumides seinte värvimine

x

 

 

 

direktor, KOV

Noorema ja vanema rühma mängutoa, ja pika koridori sanitaarremont.

 

x

 

 

 

direktor, KOV

 

 

 

Rühmades etapiviisiline mööbli uuendamine.

x

x

x

x

direktor

Köögi väiksem inventar.

x

x

x

x

direktor

Hekilõikur

x

 

 

 

direktor

Asfaltkatte uuendamine.

x

 

   

KOV

Koopiamasina soetamine.

x

 

 

 

direktor

Kodulehe uuendamine ja täiustamine 

x

x

x

x

direktor

Inforessursid: Asjakohane info lasteaia koduleheküljel, FB grupis.

Eelarve Veera keskkonnas ja dokumendiregister AMPHORA keskkonnas.

 

x

x

x

x

direktor

Riskianalüüsi ülevaatamine, korrigeerimine.

x

x

x

x

direktor, personal

Õuealalt kõigi lapsi ohustavate vahendite ja tegurite kõrvaldamine.

x

x

x

x

direktor

Tervisekaitsenõuete ja ettekirjutuste täitmine.

x

x

x

x

direktor

 

6.5  Koostöö huvigruppidega (kavandamine, huvigruppide kaasamine, koostöö hindamine).

 

Tegevused

2021

2022

2023

2024

Vastutajad

 

 

 

 

 

 

Hoolekogu ja vanemate kaasamine planeerimisse ja arendustegevusse, hoolekogu koosolek kord kvartalis.  

x

x

x

x

direktor, hoolekogu esimees

Rahuloluküsitluse läbiviimine ja tulemustega arvestamine tegevuskava koostamisel ning täiendamisel.

x

x

x

x

õpetajad

1 kuni 2 korda aastas oma

tegevuste kajastamine ajakirjanduses.

x

x

x

x

õpetajad,

direktor

Koostöö jätkamine täiendkoolituse spetsialistidega.

x

x

x

x

direktor

Koostöö Sotsiaalkeskusega, Põhikooliga, raamatukoguga, Taimekasvatuse Instituudiga, Piiri hambaravi, Päästeameti, kohalike tööandjatega, varjupaigaga.

 

x

 

 

 direktor

 

 

 

 

 

 

Ülevaate andmine aasta tegevustest lastevanematele  sügisestel koosolekutel (üldkoosolek ja  rühmakoosolekud septembris). 

x

x

x

x

direktor, õpetajad

 

 

 

7.    ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Jõgeva Aleviku Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab ära arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks, arengukava uuendamise korra ning rahaliste vahendite planeerimise.

Lasteaia arengukava lähtub Jõgeva Aleviku Lasteaia  põhimäärusest ja Jõgeva valla arengukavast.

Lasteaia arengukava on muutuv ja pidevalt täiendamist vajav dokument. Selleks, et arengukava oleks praktiliselt kasutatav ja kehtiv dokument, tuleb arengukava tegevuskava hinnata, täiendada ja muuta kõigis valdkondades. Arengukava tegevuskava on aluseks eelarve planeerimisel.

 

Arengukava uuendatakse lähtuvalt:

•           sisehindamise tulemustest;

•           arengukava tähtaja täitumisest;

•           lasteaia eelarve planeerimisest ja muutustest;

•           majandusaasta analüüsist;

•           seadusemuudatustest;

•           hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu ettepanekutest.

Muudatused arengukava tegevuskavasse viiakse sisse igal kevadel vastavalt tegevuste hindamise ja järgmise õppeaasta eelarve kavandamise alusel. Muudatused kinnitab Jõgeva Aleviku Lasteaia pedagoogiline nõukogu ja Jõgeva aleviku lasteaia hoolekogu.

Jõgeva Aleviku