Koolieelse lasteasutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13343125?leiaKehtiv


Eesti Vabariigi lastekaitse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/13335946?leiaKehtiv

Eesti Lastevanemate Liit        www.laps.ee

Lasteaed – http://www.lasteaed.net/

Eesti Lastefond – www.elf.ee

Perekool – www.perekool.ee

SinaMina – www.sinamina.ee

Lastekaitse Liit www.lastekaitseliit.ee