Vastuvõtu avaldus

AVALDUS

LASTEAIAKOHA TAOTLEMISEKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALUN MINU LAPS

Sündinud………………………………………………………………………………………………..

                                                 (kuupäev. kuu, aasta)                                  (isikukood)

elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel……………………………

 VASTU VÕTTA       

 

……………………………………..alates………………………………………………………..

(lasteaia nimetus)       ( kuupäev, kuu,aasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDMED VANEMATE/HOOLDAJATE KOHTA:

 

Ema………………………………………………………………………………………………………………..

(ees-ja perekonnanimi)    (isikukood) telefon

 

………………………………………………………………………………….e-post

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elukoht Eesti rahvusregistri andmetel

Isa…………………………………………………………………………………………………………………

(ees-ja perekonnanimi)    (isikukood) telefon

 

………………………………………………………………………………….e-post

Elukoht Eesti rahvusregistri andmetel

Andmed pere teiste koolieelses eas laste kohta, kes käivad lasteaias (nimi, isikukood, lasteaia nimi):

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Täiendav teave , mida vanem peab oluliseks:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Kohustun kohe teavitama vallavalitsust avalduses toodud andmete muutumisest (telefoninumbrid, elukoht jne) ning soovist tühistada käesolev avaldus ja kinnitan seda allkirjaga.

……………………………………………………..                         ……………………………………………

                     taotleja nimi                                                                                    allkiri

……………………………..(kuupäev)
Taotlus esitada Jõgeva Vallavalitsusele aadressil Suur tn 5 Jõgeva või saata e-postiga digiallkirjastatuna aadressile info@jogeva.ee. Täiendav info telefonil 776 6506.

 

 

Lepingu nr number LISA

asutuse nimi

Andmed, mis edastatakse Jõgeva Vallavalitsuse raamatupidamisele asutusesiseseks kasutamiseks:

Laps viibib lasteaias (märkida ristiga):

täispäeva koos toitlustamise ja magamisega

 

osaajaliselt ilma toitlustamiseta ja magamiskohata

 

osaajaliselt, kasutan hommikusöögi soodustust

 

 

Laps sööb lasteaias järgmiselt (märkida ristiga):

 

hommikusöök

 

hommikusöögi soodustus

 

lõunasöök

 

lõunasöögi soodustus

 

õhtuoode

 

 

lapse nimi

 

lapse isikukood

 

aiarühma number

 

sõimerühma number

 

kuupäev, millest alates eeltoodud valik kehtib

 

lapsevanema nimi

 

lapsevanema isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

kontakttelefon, e-post

 

 

pangakonto number

 

 

Lapsevanemal on õigus määratleda isik, kes kasutab koolituskulude mahaarvamise õigust oma maksustavast tulust:

 

isiku nimi

 

isikukood

 

aadress koos postiindeksiga

 

 

 

 

 

 

 

/allkiri/                                                                                     /allkiri/

lapsevanem                                                                              direktor                                                       

 

 

 

 

asutuse nimi

Muudatus lasteaia koha kasutamise lepingus nr _______________            RMP nr ____

Minu laps ________________________________ viibib alates _____________________ lasteaias

Täispäeva koos toitlustamise ja magamisega

 

Osaajaliselt ilma toitlustamiseta ja magamiskohata

 

Osaajaliselt, kasutan hommikusöögi soodustust

 

 

Alates _________________________ sööb minu laps lasteaias järgmiselt:

 

Hommikusöök

 

Hommikusöögi soodustus

 

Lõunasöök

 

Lõunasöögi soodustus

 

Õhtuoode

 

 

Lapsevanema nimi

 

Aadress koos postiindeksiga

 

Kontakttelefon, e-post

 

 

Allkiri                                                                    Kuupäev

 

Rühm

aed                      sõim

Rühmaõpetaja /allkiri/