JÕGEVA ALEVIKU LASTEAED

 

Jõgeva aleviku lasteaia kodukorra aluseks on lasteaia põhimäärus, töösisekorraeeskiri, Jõgeva Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused ja otsused, koolieelse lasteasutuse tervisekaitsenormid ja -eeskirjad.


1. Lasteaia tööpäev algab kell 7.00 ja lõpeb kell 18.00. Tegevuste algus on kell 9.15, hommikusöök kell 8.30, lõunasöök kell 12.00, õhtuoode kell 15.30. Lasteaed on suletud riiklikel pühadel. Pühade-eelsel päeval on lühendatud ajaga lahti kuni kella 13.00, tuginedes lasteaia päevakavale.

2. Lapse vastuvõtmisel lasteaeda peavad eelnevalt olema tehtud eakohased kaitsepooked.
3. Toitlustamise päevamaksumuse kinnitab lasteaia hoolekogu. Toiduraha tuleb tasuda ettemaksuna Jõgeva Vallavalitsuse arvele 10102021777006 iga kuu 20-ndaks kuupäevaks.
4. Lapse puudumisel tehakse toitlustamistasus ümberarvestus alates teisest puudutud päevast kui lasteaeda lapse puudumisest õigeaegselt informeeritakse. Üksikute puudutud päevade kohta ümberarvestust ei tehta (v.a.etteteatamisel eelmise päeva kella 12.00).
5. Osalustasu kuumaksumus kehtestatakse Jõgeva Vallavolikogu määrusega. Tasumine toimub ettemaksuna Jõgeva Vallavalitsuse arvele iga kuu 20-ndaks kuupäevaks ja lapse puudumisel osalustasust ümberarvestust ei tehta.  Kui lapsevanem ei ole tasunud lapsevanema poolt kaetava osalustasu ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajaks, teavitab direktor lapsevanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumiseks uue tähtaja. Kui võlg ei ole määratud tähtajaks tasutud pöördub direktor antud küsimuse lahendamiseks  hoolekogu ja/või Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

6. Lapsel on lasteaias oma individuaalne kamm, taskurätt, sisejalanõud, käterätt, voodiriided.
7. Lapsel on lasteaias oma riidekapp, mille hoiab korras lapsevanem.
8. Laste riided ja jalanõud peavad olema märgistatud lapse nimega.
9. Lasteaias on igapäevane õuesviibimine. Talvel käivad lapsed õues õhutemperatuuril kuni -15 C.
10. Laps on vanema vastutusel alates õpetajalt üleandmise momendist ja õpetaja vastutusel alates vanemalt üleandmise momendist.
11. Laps võib tuua lasteaeda oma mänguasju, kuid pole soovitavad tillukesed ja kergesti purunevad asjad. Õpetaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasjade eest.
12. Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi vastu ei võeta. Päeva jooksul haigestunud lapse juurde kutsutakse vanem (vajadusel arst) ning laps saadetakse koju või raviasutusse olenevalt tervislikust seisundist.

13. Haigestumisel nakkushaiguse tunnustega (nahalööve, oksendamine, kõhulahtisus, palavik) on arstlik läbivaatus kohustuslik.
14. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva.
15. Lasteaias tähistatakse rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad lastehommikud ja peod koos vanematega. Ühisüritustel vanematega vastutab lapse eest vanem.

16.Laps antakse üle täiskasvanule. Alla 12. aastele õele- vennale last üle ei anta. Õpetaja ei anna last üle võõrale ja joobes isikule.

17. 6a. laps võib üksi lasteaiast koju minna vanema vastutusel avalduse alusel.
18. Kui erandkorras ei tulda lapsele järele, tuleb õpetajal jääda lasteaeda kuni 1 tund pärast tööpäeva, seejärel võib lahkuda koos lapsega, jättes uksele teate lapse asukohast.
19. Lapsevanem pöördub oma probleemide ja ettepanekutega lasteaia direktori, rühma õpetaja või hoolekogu liikmete poole.

20. Laste üleminek nooremast vanemasse rühma toimub vanuse järjerkorras.


 
 
TASUB TEADA!
 Lasteaed on toetuseks ja täienduseks perekonnale, tagades lapsele lasteaias viibides turvalise keskkonna ja eakohase õpetamise. Et lapsest kujuneks arukas, elav ja teotahteline inimene, hoolitseb lasteaia personal, et oleks küllalt palju hellust ja nõudlikkust, naeru, nalja ja tõsidust, kilkeid ja vaikust, pinget ja puhkust, õhku ja valgust, vabadust ning korda

Lasteaeda vastuvõtmine.

 

  • Lapse lasteaeda toomiseks kirjutan avalduse lasteaiakoha saamiseks.
  • Kui toon lapse lasteaeda, hoolitsen, et lapsel oleks kaasas kamm, vahetusjalanõud, tagavara riided (vajadusel mähkmed) ja jalanõud (vajadusel kasutamiseks näiteks kummikud), taskurätik.
  • Toon lasteaeda puhta ja hoolitsetud lapse ja annan ta isiklikult õpetajale üle. Tore oleks kui jõuaksin vähemalt õppetegevuse ajaks. Igal nädalal toimub lisaks õppetegevustele ja mängule kaks liikumistegevust ja kaks muusikategevust. Õppetöö on seotud eri teemadega, mis tulenevad tema lähemast ümbrusest. Samadel teemadel voolitakse, maalitakse, kleebitakse jne.

 

Lapse haigestumine.

 

Hommikuse vastuvõtu ajal avastatud haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Haigestumisel nakkushaiguse tunnustega ( nohu, köha, palavik, lööve, kõhulahtisus) on vajalik arstlik läbivaatus . Lapse haigestumisest teatan lasteaeda koheselt. Ka muudel põhjustel puudumisest teavitan lasteaeda. Laps võetakse peale haigust lasteaeda arstitõendiga. Teatan ka peale haigust lasteaeda tulekust ette.

 

LAPSEVANEMA MEELESPEA!

Kui toon lapse lasteaeda, hoolitsen, et lapsel oleks kaasas kamm, vahetusjalanõud, taskurätik. Toon lasteaeda puhta ja hoolitsetud lapse.
Tasun lasteaeda lapse toidukulu iga kuu 20-ndaks kuupäevaks, millest lapse puudumisel tehakse tasaarveldus.
Tasun igal kuul lasteaia õppekulu  20-ndaks kuupäevaks, millest lapse puudumisel tasaaarveldust ei tehta.
Tasun igal kuul lasteaia osalustasu  20-ndaks kuupäevaks, millest lapse puudumisel tasaarveldust ei tehta.
Lapse haigestumisest teatan lasteaeda koheselt. Ka muudel põhjustel puudumisest teavitan lasteaeda.
Tunnen huvi lapse tööde ja tegemiste vastu lasteaias.
Hoolitsen selle eest, et lapse hommikune lasteaeda tulek ja õhtune lahkumine oleks ohutu ja turvaline.
Pean kinni lasteaia kodukorrast ja kehtivast "Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtu, lahkumise ja väljaarvamise kord" määrusest.

 

Lasteaiast lahkumine.

 

Hoolitsen selle eest, et lapse hommikune lasteaeda tulek ja õhtune lahkumine oleks ohutu ja turvaline. Õpetaja lubab lapsel alates 6a. üksi lasteaiast koju minna vanema kirjaliku avalduse alusel (sellisel juhul vastutab lapse eest vanem). Õpetaja lubab lapsel alates 12a. õe või vennaga koju minna vanema kirjaliku avalduse alusel ja tuttava või vanavanemaga, juhul kui vanem on sellest eelnevalt õpetajat suuliselt informeerinud. Tunnen huvi oma lapse möödunud päeva vastu, suhtlen oma lapse õpetajaga.

 

 

Lasteaia päevakava

 

7.00 – 8.30      lasteaeda saabumine, vabategevus

8.30 – 9.00      hommikusöök

9.00–  9.15      vabategevus, mäng

9.15 – 10.30    õppetegevus

10.30 – 12.00  õues viibimine

12.00 – 12.30  ettevalmistus lõunasöögiks, lõunasöök

12.30 – 13.00  ruumi korrastamine, ettevalmistus lõunaseks puhkuseks

13.00 – 15.00  lõunane puhkus

15.00 – 15.45  ärkamine, riietumine, õhtuoode

15.45 – 16.15  individuaalne töö lastega, vabategevus, mäng

16.15 – 18.00  võimalusel viibimine õues, mäng, vabategevus, lasteaiast lahkumine